O firmie

naglowek

Informujemy, że HIPAR sp. z o.o. zrealizowała projekt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik prac B+R HIPAR Sp. z o.o." , który został dofinansowany w ramach: Programu Inwestycyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

−wartość projektu  ogółem 16 388 723,00 PLN

-wysokość kosztów kwalifikowanych 12 697 079,36 PLN

- wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich 8 784 080,55 PLN

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona seryjna produkcja siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu w trzech wariantach mocy: 2,8 kW, 9,8 kW i 19 kW.

Projekt dotyczył inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu. W wyniku jego realizacji wdrożono do produkcji nowy produkt: siłownie/turbiny wiatrowe pionowe małej mocy(MEW – małe elektrownie wiatrowe). Zakres zrealizowanego projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej, oraz zakup niezbędnego wyposażenia  maszyn i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji nowych produktów. Hala produkcyjna w części nad zakładem produkcyjnym posiada biura wykorzystywane przez pracowników firmy do realizacji działań takich jak projektowanie, konstruowania założeń nowych produktów oraz wykorzystywane zarówno przez kadrę inżynierską firmy w celu dalszego rozwoju produktu jak i w celach marketingowo-sprzedażowo-księgowych do bieżącej obsługi firmy.  Budynek jest dostosowany do ewentualnej pracy przez osoby niepełnosprawne.W ramach projektu firma nabyła również usługi doradcze i prace rozwojowe ściśle związane z wdrażanymi rozwiązaniami technologicznymi i produkcyjnymi będącymi wynikami wcześniejszych prac badawczo - rozwojowych.

Główny cel projektu to uruchomienie produkcji siłowni wiatrowych jako wdrożenie wyników prac B+R firmy HIPAR Sp. z o.o. poprzez realizację projektu inwestycyjnego, HIPAR Sp. z o.o.postawiła sobie do osiągnięcia następujące cele szczegółowe: uruchomienie nowego zakładu, dywersyfikacja asortymentu firmy, podniesienie poziomu innowacyjności w firmie, wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez wprowadzenie do asortymentu firmy nowych produktów – siwni/turbin wiatrowych o mocy 2,8 kW, 9,8 kW i 19 kW– innowacja produktowa,wdrożenie w firmie innowacji organizacyjnych m.in zakresie relacji przedsiębiorstwa ze środowiskiem zewnętrznym, zwiększenie możliwości rozwojowych.

Efekty zrealizowanego projektu: wzrost i dywersyfikacja przychodów firmy, redukcję kosztów w firmie, zwiększenie elastyczności i zmniejszenie ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności, pozyskanie nowych kontrahentów, wzrost konkurencyjności firmy na rynku.