Deklaracja środowiskowa

Działania na rzecz ochrony środowiska to wyraz solidarności z przyszłymi pokoleniami. Firma Hipar kształtuje takie postawy poprzez edukację ekologiczną pracowników, udział w projektach dotyczących ochrony środowiska, działalność na rzecz bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Firma Hipar dąży do zachowania niezbędnej równowagi między działalnością gospodarczą, a potrzebami ochrony środowiska.

Firma Hipar w swojej działalności przestrzega zasad etyki zawodowej a w szczególności:

  • prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa,
  • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego,
  • prowadzi działalność gospodarczą z należytą starannością,
  • zapewnia poufność informacji uzyskanych od kontrahentów,
  • zachowuje szczególną ostrożność w formułowaniu zarzutów,
  • dąży do polubownego załatwiania sporów,
  • zapewnia wykonywanie wszystkich działań w ramach prowadzonej działalności przez wykwalifikowaną kadrę i dąży do ciągłego podwyższania kwalifikacji.