Obowiązek informacyjny

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych
przetwarzanych przez Hipar sp. z o.o.

Zgodnie z wymaganiami art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Hipar sp. z o. o.  z siedzibą: Wola Rafałowska 191A, kod pocztowy: 36-017  Błędowa Tyczyńska.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji sprzedaży, zakupu oraz wystawienia faktury i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy. – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym: profilowania.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Prawo to można realizować w siedzibie Hipar Sp. z o.o. w Woli Rafałowskiej 191A  (kod pocztowy 36-017 Błędowa Tyczyńska)  w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.hipar.pl. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: [email protected].

Hipar Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.